لینوکس حرفه ای

بهترین نامحدود جهان!

lhp1


فضای میزبانی 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی

lhp2


فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی

lhp3


فضای میزبانی 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی

lhp4


فضای میزبانی 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی

lhp5


فضای میزبانی 3000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی

lhp6


فضای میزبانی 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود
بک آپ روزانه و هفتگی
یک دامنه ir رایگان